Projekt sieci i przyłączy

Wykonujemy projekty sanitarne uzbrojenia terenu: wodociągowe, kanalizacyjne,oraz gazowe i cieplne. Sporządzenie projektu polega na określeniu projektowanej lokalizacji przebiegu sieci lub przyłącza branżowego na działce. Wykonujemy się go na mapie sytuacyjno-wysokościowej zwanej mapą do celów projektowych, którą przygotowuje geodeta. Przebieg inwestycji zostaje uzgodniony w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym. Przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych przebieg trasy powinien być wskazany przez geodetę.

Ikony

Zadzwoń